Contact: 06---------

ma t/m zo van 9.00 tot 22.00.

 
Loading...

Winkelwagen:

(0) Subtotaal winkelwagen: € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden van Gens ACE / Tattu Nederland - Europa

Gens ACE / Tattu is in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer:  60215216

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Defenities
Artikel 2: Identiteit ondernemer
Artikel 3: Toepasbaarheid
Artikel 4: Aanbod, prijzen, aanbiedingen
Artikel 5: De overeenkomst
Artikel 6: Levering, leveringstermijnen, transport
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9: Garantie
Artikel 10: Reclameren, klachten, aansprakelijkheid, retourneren
Artikel 11: Herroepingsrecht
Artikel 12: Kosten in geval van herroeping
Artikel 13: Uitlsuiting herroepingsrecht
Artikel 14: De Prijs
Artikel 15: Aanspraklijkheid
Artikel 16:Persoonsgegevens
Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 18: Akkoord
Artikel 19: Vindplaatst en wijziging voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1           Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Gens ACE / Tattu en de consument tot stand komt.

1.2           Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3           Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4           Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan de consument aanbiedt;

1.5           Dag: kalenderdag;

1.6           Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.7           Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging
                 en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.8          Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9          Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
                sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.10        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
                dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

2.1          Gens ACE / Tattu, Vogelweide 89, 3941 NE  Doorn
                Retouradres: ‘t Zwarteland 10B, 3925 CK  Scherpenzeel
                Telefoonnummer: 06-23 66 75 16
                E-mailadres: info@medicalcare.nl
                Website: www.genstattu.eu
                KvK nummer: 60215216
                BTW-nummer: 176691613B01
                Retouradres: ‘t Zwarteland 10B, 3925 CK  Scherpenzeel

Artikel 3. Toepasbaarheid

3.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Gens ACE / Tattu, alsmede op de tussen, Gens ACE / Tattu en de Consument gesloten
                 overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is
                 gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 4. Aanbod, prijzen, aanbiedingen

4.1           Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2           Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
                 beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4.3           De vermelde prijzen zijn in Euro's (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele bezorgings- en vervoerkosten zijn
                 exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gens ACE / Tattu heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

4.5           Alle afbeeldingen, tekeningen, prijzen, gegevens betreffende gewichten, productomschrijving, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering en zijn
                voorbehouden. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot reclamatie etc..

Artikel 5. De overeenkomst 

5.1          De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan
               de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2         Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
               van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.Indien de overeenkomst
               elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
               voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.3         De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren
               die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
               niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Levering, leveringstermijnen, transport

6.1           Levering geschiedt onder vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.

6.2           Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de consument, tenzij anders vermeld. De van toepassing zijnde bezorgkosten worden bij bestelling vermeld en dienen door de
                 consument vooraf betaald te worden. 

6.3           De door Gens ACE / Tattu opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet
                 haalbaar is zal Gens ACE / Tattu de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de aankoop te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.

Artikel 7. Betaling

7.1           Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit online te worden voldaan.

7.2           Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door consument dienen te worden betaald binnen
                 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden.

7.3           Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Gens ACE / Tattu op
                de consument direct opeisbaar. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso
                kosten / juristenvergoeding.

7.4           In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens Gens ACE / Tattu onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1           De eigendom van de geleverde zaken wordt door Gens ACE / Tattu uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding
                 van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 9. Garantie

9.1           Gens ACE / Tattu staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid
                 en de op de datum tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat
                 het product geschikt is voor normal gebruik.

Artikel 10. Reclameren, klachten, aansprakelijkheid, retourneren

10.1         Consument heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door
                 Gens ACE / Tattu geleverd product, dienen door de consument terstond aan Gens ACE / Tattu gemotiveerd binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering per e-mail, dan wel per aangetekende
                 brief schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen consument en Gens ACE / Tattu kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden.
                 Bij overschrijding van de 14 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Gens ACE / Tattu geacht haar verplichtingen correct te
                 zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de consument de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door consument.

10.2         Gens ACE / Tattu aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 10 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren per brief of per e-mail akkoord is gegaan.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1         Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
                 Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de redenen
                 van herroeping, maar deze zijn niet tot opgave van redden(en) verplicht.

11.2         Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
                  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product
                  met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
                  ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 - Kosten in geval van herroeping

12.1         Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

12.2         Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.             De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
                De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.             Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

Artikel 14 - De prijs

14.1         Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
                 veranderingen in btw-tarieven.

14.2         In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
                 invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

14.3         Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

14.4         Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

                 a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
                 b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

14.5         De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1         Gens ACE / Tattu is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

15.2         Gens ACE / Tattu werkt zo zorgvuldig mogelijk. (Type)fouten op onze internetsite kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1         Door consument ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van consument .

16.2         De gegevens van consument worden opgenomen in een centraal bestand van Gens ACE / Tattu en zullen alleen worden gebruikt om consument  volledig up-to-date te houden voor wat
                 betreft de zaken en diensten van Gens ACE / Tattu tenzij consument heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van consument zal geschieden
                 in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

16.3         Consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Gens ACE / Tattu over de persoon van de consument worden opgenomen in het bestand van Gens ACE / Tattu.
                 Consument is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1         Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gens ACE / Tattu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
                 uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2         Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18. Akkoord

Met het plaatsen van een bestelling bij Gens ACE / Tattu verklaart de consument zich akkoord met de genoemde leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

19.1         Deze voorwaarden zijn te vinden op www.genstattu.eu

19.2         Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie. 

19.3         De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.